رویات رو بساز

از رویا تا واقعیت – آزمایشگاه شگفت انگیز

یسنا پوریاری


طرز فکر رشد

10,000 تومان بدون تخفیف

  • 0 از 5
0 دیدگاه

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن اﯾﻨﺪه اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ از ان دارﯾﻢ . اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮاي آن اﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ . داﺳﺘﺎن درﺑﺎره روﯾﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ . داﺳﺘﺎن دو ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل درک زﻣﺎن خود که قرن ها بعد از خواب بیدار شدند ، هستند .

مشخصات کلی
نظر خودت رو بنویس

ستاره یادت نره

لیست نظرات