رویات رو بساز

از رویا تا واقعیت – ربات گلف باز

یسنا پوریاری


طرز فکر رشد

10,000 تومان بدون تخفیف

  • 0 از 5
0 دیدگاه

اﯾﻦداﺳﺘﺎنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﺪه اي دور و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ است . داﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﭘﺴﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻣﺎن ﺧﻮد و ﺧﻼﻗﯿﺖ ، اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮي را ﺑﺴﺎزد . او و دوﺳﺘﺶ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ، روﯾﺎ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪ .

مشخصات کلی
نظر خودت رو بنویس

ستاره یادت نره

لیست نظرات