رویات رو بساز
ویژه

تقدیر شو

این جایزه مختص افراد با عملکرد فوق العاده نیست بلکه به کسانی اعطا می شود که تلاش ، پشتکار و مسئولیت پذیری زیادی برای تغییر از خودشان نشان دادند . امتیاز ایت فاراد پاییین اما تلاش ها آنها برای تغییر بالاست.

دارندگان این جایزه