رویات رو بساز
دوم

خرس آبی نقره ای

این جایزه به دانش پژوهانی اعطا می شود که عملکرد عالی در نمایشگاه فروش دانش آموزان ، کد تخفیف ( هنر متقاعدسازی ) ،بخش دانش آموز نیوز ، و کار کلاسی داشته باشند . با این تفاوت که رتبه دوم را دارند.

دارندگان این جایزه