رویات رو بساز
ویژه

خرس آبی طلایی

این جایزه به دانش پژوهانی اعطا می شود که عملکرد عالی در نمایشگاه فروش دانش آموزان ، کد تخفیف ( هنر متقاعدسازی ) ،بخش دانش آموز نیوز ، و کار کلاسی داشته باشند .

دارندگان این جایزه